توضیحات

 این محصول به سفارش سازمان عمران شهرداری به منظور استفاده در پروژه عظیم عتیق طراحی شده است.استفاده از مکانیزمهای حرکتی خاص وقابلیت استفاده به صورت دستی و الکتریکی از خصوصیات این محصول است.اما نکته خاصی که این محصول را از تمامی محصولات مشابه متمایز نموده است ابعاد کوچک آن است که در عین حفظ کارایی محصول با ۲۰ متر شیلنگ یک اینچ قابلیت نصب در فضای محدود را به این قرقره بخشیده است.