قفل

قفل چرخشی

لولا

لولا کتابی

نازل

nozzle1

nozzleberenji