هوزريل استاندارد پامچال
هوزريل استاندارد پامچال "۴/٣

مشاهده محصول

قرقره متحرك چرخدار
قرقره متحرك چرخدار

مشاهده محصول

جعبه آتش نشانی فولادی دوطبقه جهت هوزريل و هوزرک  P1070-222
جعبه آتش نشانی فولادی دوطبقه جهت هوزريل و هوزرک P1070-222

مشاهده محصول

جعبه آتش نشانی فولادی دوطبقه جهت هوزريل و دو عدد كپسول P1093-222
جعبه آتش نشانی فولادی دوطبقه جهت هوزريل و دو عدد كپسول P1093-222

مشاهده محصول

جعبه آتش نشانی فولادی تک كابين P1090-111
جعبه آتش نشانی فولادی تک كابين P1090-111

مشاهده محصول

جعبه آتش نشان دو طبقه درب و قاب استيل جهت هوزريل و دو عدد كپسول P2193-2222
جعبه آتش نشان دو طبقه درب و قاب استيل جهت هوزريل و دو عدد كپسول P2193-2222

مشاهده محصول

جعبه آتش نشانی درب و قاب استيل دو كابين P2191-212
جعبه آتش نشانی درب و قاب استيل دو كابين P2191-212

مشاهده محصول

جعبه آتش نشانی درب و قاب استيل تك كابين  P2190-111
جعبه آتش نشانی درب و قاب استيل تك كابين P2190-111

مشاهده محصول

جعبه آتش نشانی فولادی دو كابین کد P1091-212
جعبه آتش نشانی فولادی دو كابین کد P1091-212

مشاهده محصول

کپسولهای آتش نشانی آب و گاز
کپسولهای آتش نشانی آب و گاز

مشاهده محصول

کپسول گاز CO2
کپسول گاز CO2

مشاهده محصول

کپسولهای آتش نشانی پودر و گاز مخلوط
کپسولهای آتش نشانی پودر و گاز مخلوط

مشاهده محصول

ملحقات و لوازم یدکی
ملحقات و لوازم یدکی

مشاهده محصول

جعبه آتش نشانی پامچال (استاندارد)
جعبه آتش نشانی پامچال (استاندارد)

مشاهده محصول

قرقره هوزریل استاندارد
قرقره هوزریل استاندارد

مشاهده محصول