:  اصفهان، منطقه صنعتی دولت آباد، خیابان اطلس، پالک سوم

دفتر: 03145837000 - 03145837001
اصفهان: 09120837001 
تهران: 09120129249 
 
 

پیج گروه صنعتی پامچال را در اینستاگرام دنبال کنید...