اخذ نشان استاندارد محصول هوزریل آتش نشانی به همراه جعبه آتش نشانی مطابق استاندارد ۲۲۱۵۷-۱ برای اولین بار در ایران به شماره پروانه ۶۳۷۹۸۲۱۹۸۱۵