تهران

021-88024116

کارخانه

031-45837000

Email

pamchalfire.ig@gmail.com
بیمارستان قمر بنی هاشم نجف آباد