تهران

021-88024116

کارخانه

031-45837000

Email

pamchalfire.ig@gmail.com
ایزو 45001
سیستم بهداشت حرفه ای و مدیریت ایمنی

استانداردها و گواهینامه ها


استاندارد ملی سامانه اطفاء حریق و هوزریل آتش نشانی به شماره 63798219815
استاندارد ملی سامانه اطفاء حریق و هوزریل آتش نشانی به شماره 63798219815
پروانه بهره برداری
پروانه بهره برداری
ایزو 9001 – سیستم مدیریت کیفیت
ایزو 9001 – سیستم مدیریت کیفیت
EN671, ISO 7165, BS EN12259
EN671, ISO 7165, BS EN12259
ایزو 14001 – سیستم مدیریت زیست محیطی
ایزو 14001 – سیستم مدیریت زیست محیطی
ایزو 45001 – سیستم بهداشت حرفه ای و مدیریت ایمنی
ایزو 45001 – سیستم بهداشت حرفه ای و مدیریت ایمنی
ایزو IMS – سیستم مدیریت یکپارچه
ایزو IMS – سیستم مدیریت یکپارچه
ایزو 10002 – رسیدگی به شکایت مشتری
ایزو 10002 – رسیدگی به شکایت مشتری
ایزو 10004 – ایزو رضایتمندی مشتری
ایزو 10004 – ایزو رضایتمندی مشتری