تهران

021-88024116

کارخانه

031-45837000

Email

pamchalfire.ig@gmail.com
مقایسه قرقره هوزریل و قرقره با شیلنگ برزنتی
مقایسه قرقره هوزریل و قرقره با شیلنگ برزنتی
1 فوریه
همه چیزدر مورد نحوه نصب جعبه آتش نشانی
همه چیزدر مورد نحوه نصب جعبه آتش نشانی
12 اکتبر
مواد خاموش كننده آتش
مواد خاموش كننده آتش
12 اکتبر
ترتیب قرار گرفتن كپسول در داخل ساختمان
ترتیب قرار گرفتن كپسول در داخل ساختمان
12 اکتبر
ضوابط و دستور العمل های سازمان آتش نشانی در مورد ايمنی ساختمان ها
ضوابط و دستور العمل های سازمان آتش نشانی در مورد ايمنی ساختمان ها
12 اکتبر
انواع سیستم آبرسانی جعبه آتش نشانی
انواع سیستم آبرسانی جعبه آتش نشانی
12 اکتبر